Kashyyyk

Kashyyyk byla planeta ve stejnojmenné soustavě ve Středním pásu, domovský svět Wookiů a tedy i Wyrrgyho. Rostly na něm wroshyry, obrovské a prastaré stromy, a i když většinu hlavního kontinentu planety pokrýval les, bylo tam i dost jezer, hor a dalších terénů, to všechno obklopené velkým mořem se spoustou ostrovů a s výraznými polárními čepičkami. Měl tři měsíce a extrémně komplikovaný ekosystém, v němž žili bizonomuti, hrochomuti, mšicomuti, žábomuti a další spousta více či méně zubaté zvěře.

Města a vesnice

Historie

Planeta byla od samého začátku bohatá na biosféru a už v době geologického mládí ji obývali četní dinosauromuti. Evoluční tlak tam byl extrémně vysoký, první inteligentní chlupáčové se tam vyvinuli kolem roku 50 000 BBY a zpočátku obývali hlavně vnitrozemí, kde se v husté vegetaci lépe ukrývali před predátory. Svět si posléze vyhlédli dávní Rakatové, kteří se ho snažili využít pro zemědělství, ale jejich teraformování po rozpadu Nekonečného impéria ještě nějaký čas nekontrolovaně pokračovalo a vegetace trochu přerostla. Wroshyry záhy zastínily i většinu hor a způsobily vyhynutí dinosauromutů, kteří se mezi nimi nedokázali pohybovat. Wookiové té éry žili v Zemi stínů, kde si zpočátku díky inteligenci vedli docela dobře, ale kde postupně začínalo jít o život.
Civilizace se tam začala formovat po roce 20 000 BBY, podle legend v dobách, kdy praotcové Angakkuck, Choccapic a Manitoo vyvedli své kmeny z již těžko obyvatelné Země stínů do bezpečí wroshyrových větví. V následujících staletích tam vznikla a zase zanikala celá řada menších království, která se postupně začala spojovat do větších celků s vnitřně relativně jednotnou kulturou a kolem roku 6000 BBY existovala tři hlavní, pod vládou rodů Chimalli, Nanwook a Shoshon, a čtvrté, které spolkl hrochomut.1 Z iniciativy východního krále Chimalpopoccy bylo v roce 6006 BBY ve středu kontinentu, kde se stýkaly hranice, založeno Rwookrrorro, hlavní město, k jehož výstavbě významně přispěli i král Nanuck ze severu a královna Shoshawna ze západu. Díky tomu celá civilizace prosperovala, kultury se začaly míchat a rodové linie začaly ztrácet na významu.
Ačkoliv se planeta nacházela ve stejné soustavě jako Trandosha, Wookiové a Trandoshané o sobě dlouho nevěděli. Ke změně došlo koncem šestého tisíciletí, když Bacca našel v lese trosky vesmírné lodi a když Arrowacca v roce 5104 BBY navázala kontakt s jednou amatérskou rádiovou stanicí na Trandoshe. Ještě dva roky trvalo, než se zástupci obou ras mohli potkat, protože museli nejprve postavit lodě, a první osobní kontakt dopadl tragicky. Wookijský zástupce Savanucca sice na sousední planetu dorazil v míru, ale jako pohoštění mu nalili víno, což vzal navzdory prémiové značce jako smrtelnou urážku a okamžitě se vrátil domů. Nedorozumění se později vysvětlilo, ale nevraživost pak provázela obě planety po celou jejich historii.
Do zbytku galaktické společnosti se ale Wookiové začlenili velmi harmonicky, jen se kvůli přísunu cizinců museli vypořádat jak se zavlečením nových chorob, tak s tím, že začali být některými korporacemi vnímáni jako ideální otroci. Relativně úspěšně se ale bránili, požádali o členství v Republice a kolem roku 4200 BBY tam přiletěli první pozorovatelé, načež byl vybudován Kashyyycký chrám.
Kolem roku 3900 BBY už měli spoustu lodí, byli schválenými členy Republiky a dokonce úspěšně kolonizovali nedaleké planety Kwookrrr a Rakhuuun. Planetě v té době prakticky vládl náčelník Rwookrrorro, kde převzali vládu příslušníci rodu Cherwooků s podporou Appachů.
V následujících stoletích došlo k decentralizaci moci, města a vesnice se těšily velké míře autonomie a vládli tam většinou náčelníci, jenž byli často i volení. Vliv aristokracie poklesl natolik, že už se k nim členové mnohdy ani sami nehlásili. Celoplanetární problémy se řešily na sněmech náčelníků u Poradní skály.
V dobách před válkou klonů ho v republikovém Senátu zastupoval senátor Yarua, ale otrokářské nájezdy pokračovaly a po nástupu Impéria byl zotročován systematicky. Kolem bitvy o Yavin byla většina populace vybavena inhibičními čipy a o její osvobození se pokoušel Šošonský král, velitel tamního odboje.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License