K'sulmatha

K'sulmatha byla sekta uctívající temného boha, entitu nazývanou Urumuros. Protože sekta neměla ambice konkurovat Císaři, nechal je na pokoji výměnou za slib loajality a za vybudování imperiální základny na Herto Pat, odkud imperiálové podnikali své expedice do Neznámých regionů.

Organizace

Sekta de facto ovládala celý sektor Dargon a Trilon. V obecném povědomí známá nebyla, ale jejími členy byly veřejně známé osobnosti, které měly značný mediální vliv a dokázaly ji také adekvátně financovat. Veřejná image těchto představitelů byla velice dobrá, neboť se věnovali mnoha charitativním aktivitám, jako například zavedení bezplatné zdravotní péče, stipendijním programům pro chudé děti a podobně.
Vnitřně se sekta dělila na tři skupiny:

K’sulmatha

První a nejdůležitější kasta, pojmenovaná po samotné sektě. Šlo o jedince, kterým se po rituálním oslepení podařilo spojit s Urumurosem. Jejich moc v Síle byla díky jejich propojení nepředstavitelná a skutečně byli schopní hory přenášet. Ztraceni v meditacích a šílenství ale jen málo vnímali svět kolem sebe a byli odkázáni na pomoc ostatních, neboť mnohdy nebyli schopni se sami ani najíst.

Krath

Členové zasvěcení do tajů sekty, kteří ale nedosáhli prvotního doteku s Urumurosem. Proto sloužili jako fyzická manifestace síly K'sulmatha a emisaři jejich vůle. Každý Krath byl odmala trénován v boji se světelným mečem a odvládnutí disciplín temné strany Síly. Ti, kteří dosáhli dostatečné úrovně vědění a pocítili prvotní dotek, se mohli stát K'sulmatha.

Tormuth

Všichni nezasvěcení do tajů sekty. Krathové i K’sulmatha považovali všechny Tormuth za podřadné a bez výčitek je zneužívali ke svým cílům.

Historie

Před rozkazem 66

Počátky spolku se datují do roku 618 BBY, kdy se odpadlý rytíř Jedi Nenn Di-Bona uchýlil při útěku před hněvem Republiky na hranici Neznámých regionů, na opuštěnou a nehostinnou planetu. V meditaci, ponořen do Síly hledal pomoc ze své bezvýchodné životní situace, když v tom se jej v jeho transu něco dotklo, něco nehmotného a přitom velice hmatatelného. Ten dotek jej poznamenal na duši a pocítil z něj takový nával moci, že svou vůlí a Silou změnil podmínky v celé soustavě a z nehostinné vesmírné díry se stal ráj ve vesmíru. Ten dotek se stal příslibem moci, po které začal Nenn prahnout.
Svět, který se mu stal útočištěm, pojmenoval Bwyrgen, vedlejší světy Gerlen a Herto Pat a jejich hvězdnou soustavu Yharn. Tento kus galaxie dostal označení sektor Dargon.
K Di-Bonovi se brzy připojila i jeho rodina, a protože se zpráva o tomto ráji rozkřikla do různých koutů galaxie, do několika let tam vznikla bující a prosperující kolonie, jejímž svrchovaným vládcem byl sám Di-Bona. Ten ale nedokázal dostat z hlavy příslib moci, která mu byla odhalena, a tak nechal vládu na svých potomcích, kterým pověděl o příslibu, který mu entita poodhalila. On sám se pak intenzivně a bez odpočinku snažil dotek oplatit a ponořen do hluboké meditace naslouchal jejímu vzdálenému šepotu. Zpět do skutečného světa se vracel jen zřídka, a to vždy jen na pokraji vyčerpání a smrti. Trvalo to několik let, než mu jeho pološílená mysl vsugerovala, že v mlze nevědomí kroužil kolem jeho vysněného cíle. Ve své posedlosti a šílenství se vlastnoručně oslepil ve víře, že oči ho omezují v jeho vnitřním zraku. Fungovalo to. Roku 601 BBY spatřil to, po čem celé ty roky pátral. Vyměnil si dotek s něčím, co neslo jméno Urumuros, po němž později neslo název modré slunce soustavy Yharn.
Byl slepý, ale v přímém kontaktu se svým bohem, a měl přístup k části jeho moci. Tehdy vznikla K‘sulmatha. Jejími členy byli pouze zasvěcení ze čtyř rodových linií - Di-Bona a spřátelených Un-Atlu, Taltapes a Hanzaren. Zasvěcení tvořili tělo sekty a říkali si Krath. Studovali Urumurose a pokud se jim podařilo dojít k prvotnímu doteku, stali se K'sulmatha. Ti byli duší a vůlí sekty.
Sekta ve své soustavě vládla bez komplikací skoro čtyři století, ale to se změnilo roku 231 BBY šarlatovým spánkem. Jednalo se o fenomén, který začal u Jolik-Uzra Taltapese. Ten byl K'sulmatha a byl v hluboké meditaci v komunikaci s Urumurosem, ale místo aby se po několika hodinách, maximálně dnech z meditace probudil, neprobudil se už nikdy. Zůstal v hlubokém tranzu ne nepodobném apalickému syndromu a krátce po něm se to samé přihodilo i všem ostatním K'sulmatha. Během dvou let tak zmizel hlavní pilíř sekty a nastala doba stagnace, kdy se ze strachu Krathové raději nepokoušeli navazovat komunikaci s Urumurosem a v obavách před prvotním dotekem se na dlouhá desetiletí raději úplně odřízli od Síly. Staré zvyky přetrvaly, i tajné učení, ale praktikace temných rituálů byla ta tam.
Roku 36 BBY skončilo období ticha, kdy sám Urumuros navázal kontakt s Konnsem Di-Bonou a ukázal mu jeho novou cestu.

Občanská válka

Roku 18 BBY dostaly Urumurosovy plány ostřejší kontury. Konns nalezl starý sithský holocron a zárodky mláďat rasy Massassi. Vytvoření armády Massassi a křížová výprava ve jménu Urumurose byla na spadnutí. Un-Atlu se podíleli na klonovacím procesu, který byl ale zdlouhavý a náročný. Před Impériem se jim však dařilo jejich skutečné záměry úspěšně tajit.
Roku 16 BBY Nurris Taltapes dojednal s Impériem dohodu o spolupráci a poskytl planetu Herto Pat k vybudování imperiální základny pro stálou vojenskou posádku a jako výchozí bod k expedicím do Neznámých regionů. Vedení sekty to nijak netrápilo, neboť pod svícnem je největší tma.
Na Silvestra roku 7 BBY došlo v hlavním klonovacím zařízení v nemocnici Svatého Un-Atlu na Bor-latos II k ohrožení celé operace a její zdroje byly začátkem roku 6 BBY urychleně přesunuty do hlavního sídla rodu Di-Bona.
Dne 17. 5. 6 BBY byla sekta při schůzi napadena. Narušitelé byli poraženi, zajati a v okovech posléze skončila i obtěžující jednotka imperiálů pod vedením drzého důstojníka. Konns hodlal zajatce obětovat Urumurosovi, ale nakonec byl rád, že stihl utéct před běsnícím Wookiem, jehož bratra kdysi zabil. Všichni vrcholní členové sekty krom Konnse byli ten den zabiti a 18. 8. 6 BBY padl na Riko II i on, což znamenalo zánik sekty jako takové.
Mocenské vakuum zanedlouho vyplnil jeden z Hanzarenů, ale zřekl se okultních praktik jeho předchůdců a s ním i jeho následovníci.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License