Baran Do

Baran Do byl řád pocházející z planety Dorin, jehož členové byli nadaní v užívání Síly.

Filosofie:

Baran Do prahnuli po nalezení vnitřního klidu a míru a naslouchání Síle. Vyhýbali se ukvapeným rozhodnutím a trávili mnoho času v meditacích, kde hledali správnou cestu s pomocí Síly. Nikdy se nepovažovali za bojový řád a násilí jako takové odsuzovali. Chápali však, že násilí je neoddělitelnou součástí života, a proto měli pro zájemce možnost bojového výcviku, který se zaměřoval na boj s holí. Jejich bojové zaměření v Síle se specializovalo na telekinezi a speciální techniku Silových blesků.
Když později řád v povědomí Kel Dorů upadl, musel se stáhnout do ústraní a začít se více spoléhat sám na sebe a na svou ochranu. Proto pro nadané studenty zavedli rozšířený speciální výcvik takzvaných strážců. Tito členové řádu se pak stali de facto prodlouženou rukou mudrců, jejichž vůli plnili.

Struktura:

Pán Baran Do/Paní Baran Do
Hlavou celého řádu se mohla stát jak žena, tak muž. Měl povinnosti zahajovat a ukončovat řádové ceremoniály a rituály a byl také zodpovědný za řádné rozloučení se zemřelým členem řádu. Většinou šlo o nejnadanějšího proroka v Baran Do.

Mudrc
Počty mudrců se pohybovaly mezi desítkami (během vlády Impéria) až dvěma tisíci (před objevením Republiky). Jejich schopnost vidět a číst budoucnost byla jen o trochu slabší než u Pána či Paní Baran Do a i za Impéria za jejich služby platili bohatí Kel Dorové, kteří o jejich existenci věděli.
Zřídka zasahovali do dění mimo Dorin, ale pokud v meditacích seznali, že nějaká událost či čin je dostatečně významný, zpravidla vyslali strážce Baran Do, aby konali jejich vůli.
Roku 21 BBY byl mezi mudrce přijat Koro Koon.

Strážci
Speciální bojový útvar uvnitř Baran Do. Zaměřovali se spíše na praktické využívání Síly, které zlepšovalo jejich smysly, fyzickou zdatnost a mělo bojový potenciál. Vyhledávat konflikt však bylo striktně zakázáno a mohli jednat pouze na příkaz mudrců, případně Pána či Paní Baran Do.
Roku 88 BBY byl mezi strážce přijat Wookiee Demonbacca, což bylo velice vzácné, protože jen výjimečně Baran Do přijalo někoho jiného než Kel Dora.

Proroctví

Charakteristické byly pro Baran Do jejich proroctví, která byla velice přesná. Mudrcové moc dobře věděli, že Síla jim odhaluje jen to, o čem je již rozhodnutá, že se stane, takže nemělo cenu tomu vzdorovat.
Spíše se tak těmto proroctvím snažili napomáhat, případně se na jejich následky s předstihem připravit.

Jednalo se například o úryvek z Knihy ohně: „Zas mistr žáka svého zří (tím mistrem Koro z rodu Koon a učeň, co má rusý vlas), kde rudý roste mnohý strom a čáry, kouzla denním chlebem jsou. Tam přemoct musí velké zlo, však spasen bude rázně on a novou cestu žáku dá."

Nebo prorockou píseň Vesmírná melodie, která měla několik slok a volně přeložena zněla nějak takto: „Tu bestie na prahu objeví se a slitování žádat bude, vy lítost projevíte a bestii mezi sebe přijmete, neb neučinit tak, pro Řád zlé bude.
Bestie našim způsobům naučí se a dobře konati bude a vše co budete chtít konati bude. Pak s prosbou přijde, naléhavou, upřímnou. Bestii nad bestie však vyléčit odmítnete, i když pomoct dokážete. Jeho krok tak k Jediům stočíte a do mysli pochyby zasadíte. Až roků jak vody v řece uplyne a mezi hvězdami brouci maskaru dopustí se, vy bestii pošlete, ať pozoruje a přiučí se. Teprve tam Jedie v pravém světle zří a cesta k vykoupení Baran Do započne.
Pak dívku krve nalezne a za svou přijme, tu k Jedium přivede a ona novým druhem Jedie stane se. Jí učeň, co má rusý vlas, k obrazu svému začne přetvářet a ona jej ke svému též. Pak nemyslitelné stane se a rudý vlas otesaného prince na svět přivede.
Trpělivostí vy obrnite se a léta a útrapy přečkate. Po zkáze Jediů bestie objeví se, o radu žádati bude. Jen trpělivos a opatrnost nabídnete ji a šťastný konec přislíbíte. Již v rukách vaších žádná síla nebude, vše do pohybu dáno bude. Rudý vlas i bestie na dno padne, když dívka krve pro jejich životy padne a otesaný princ k velikosti stoupati bude.
Až smrt z hvězdy na galaxii dopadne a oni opět shledají se, pak z hvozdů bratry a sestry zachrání.
A nemyslitelné stane opět se a rudý vlas vyvolenou na svět přivede. Tu bestie naším způsobům učit začne, ona vesmírnou melodii učiti se bude, pak v den proroctví na prahu objeví se a naší moudrost hledati bude. Tu budoucnost se současností protne se a vesmírná melodie harmonii a mír Řádu přinese."

Historie

Řád vznik stovky let předtím, než se Kel Dorové přidali k Republice, a nabízel své služby poradců a proroků kel dorským vůdcům.
Původně využívali Sílu k zesílení svých smyslů, čímž jako některá zvířata dokázali předpovídat počasí a přírodních katastrofy. Čím více času ale trávili v meditacích a ve spojení se Silou, tím více a zřetelněji dokázali vidět do budoucnosti. To mělo celospolečenský dopad. Díky mudrcům z Baran Do dokázala celé kel dorská společnost předcházet konfliktům, válkám i velkým katastrofám ještě dřív, než vůbec začaly.
Žádná vláda si nedovolila nemít mudrce mezi svými poradci a jejich slova nebral nikdo na lehkou váhu.

Jakmile se však Kel Doři připojili k Republice, začal Baran Do konkurovat Řád Jediů. Ti byli početnější, lépe organizovaní a měli hlubší znalosti Síly (někdo by řekl, že důvodem bylo mnohdy násilné potlačování jiných Silových sekt, jejichž vědomosti si pak Jediové přivlastnili). Najednou bylo v módě posílat své děti citlivé na Sílu spíše na Coruscant do Chrámu Jediů než k Baran Do, což znamenalo pozvolný, ale nezastavitelný úpadek tohoto řádu. O několik generací později upadli Baran Do v zapomnění a mluvilo se o nich spíš jako o minulosti než jako o stále aktivním řádu.
Ztrátou své slávy přišel řád i o svou ochranu a proto o nějakých tři sta let později založil novou větev řádu, takzvané strážce, kteří měli v případě potřeby bránit své bratry a sestry a střežit vědomosti jejich řádu.

Čistku rozpoutanou Císařem přežili bez povšimnutí a až do zničení první Hvězdy smrti dělali vše pro to, aby na sebe neupozornili.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License